KTEC Security Opleidingen Suriname

Security Trainingen, Opleidingen & Examinering

Algemene bepalingen KTEC-examen

Op alle examens die door de KTEC worden afgenomen zijn de volgende algemene bepalingen van toepassing.
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de kandidaat kennis te hebben genomen van en
in te stemmen met deze algemene bepalingen.

Algemeen examenreglement

Op alle examens die door de KTEC worden afgenomen is het algemeen examenreglement van toepassing.
De kandidaat wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement. Het algemeen examenreglement
staat gepubliceerd op de website van de KTEC en is als harde copy te verkrijgen bij de secretariaat van KTEC.

Aanmelding
De aanmelding voor het examen geschiedt door middel van een daarvoor bestemd aanmeldingsformulier.
Bij de eerste aanmelding voor een KTEC-examen dient bij het aanmeldingsformulier een uittreksel uit de
basis-administratie persoonsgegevens te worden meegestuurd samen met een bewijs van goedgedrag
niet ouder dan een maand.
Daarnaast kunnen nog aanvullende eisen aan de orde zijn die volgen uit het examenprogramma.

Aanmeldingsformulieren die niet correct en volledig zijn ingevuld en/of niet zijn voorzien van de vereiste
bijlagen, worden geretourneerd.
Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, voorzien van de vereiste bijlagen,
dient in een voldoende gefrankeerde envelop te worden gestuurd aan de KTEC (zie adres).

Indien het adres van de kandidaat wijzigt na verzending van het aanmeldingsformulier, dient de
adreswijziging direct schriftelijk of per e-mail doorgegeven te worden aan het examenbureau van de KTEC.

Examenoproep
De KTEC verstuurt na verwerking van de examenaanmelding een examenoproep en een factuur.

De KTEC verstuurt de examenoproep voor een examen twee (2) weken voor de examendatum.
De examenoproep voor een examen dat per computer (computerbased testing, CBT) wordt afgenomen,
wordt vijf (5) werkdagen voor de examendatum verstuurd.

Identiteitscontrole
Een kandidaat moet zich voorafgaand aan en/of tijdens het examen kunnen identificeren met een
deugdelijk  identiteitsbewijs. Onder een deugdelijk identiteitsbewijs wordt verstaan: een paspoort,
rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingenpas of vreemdelingendocument, alle afgegeven door een
overheidsinstantie.
Voor alle documenten geldt dat de geldigheidsduur niet mag zijn verstreken op de dag van het examen.
De kandidaat die zich niet op deze wijze kan identificeren wordt van deelneming aan het examen uitgesloten.

Betaling
Betaling geschiedt op basis van de toegezonden factuur. De examentarieven staan erin vermeld.
Deze kunnen ook voor aanvang van de opleiding opgevraagd worden. Het examengeld dient vooruit
te worden betaald. Er wordt een bevestiging van betaling verzonden door de KTEC op het adres dat
op de aanmeldingsformulier is vermeld of via het e-mail adres wat is verstrekt.
Nadat de kandidaat zich heeft aangemeld voor een examen, kan hij zich niet meer voor dit examen
afmelden of de examendatum laten verzetten en is het volledige examengeld verschuldigd.

Bij het niet of niet tijdig verschijnen op het examen, of op grond van geweigerde toegang als gevolg
van het niet kunnen tonen van een deugdelijk identiteitsbewijs, dan wel bij uitsluiting van deelname,
blijft de kandidaat het volledige examengeld verschuldigd.
Indien er sprake is van een betalingsachterstand kan de kandidaat pas weer aangemeld worden na
inlossing van de schuld.
Bij vermissing of diefstal van het identiteitsbewijs dient vooraf contact met de KTEC te worden opgenomen.
Een kandidaat dient zich voorafgaand, tijdens en na een examen correct te gedragen en aanwijzingen van
KTEC functionarissen op te volgen.
Een kandidaat die zich niet correct gedraagt, kan worden uitgesloten van KTEC-examens.
Indien het adres van de kandidaat wijzigt na verzending van het aanmeldingsformulier, dient de adreswijziging
direct schriftelijk of per e-mail doorgegeven te worden aan het examenbureau van de KTEC.
 
Overmacht
Een kandidaat die in verband met ernstige, persoonlijke en onvoorziene omstandigheden niet aan het
examen kan deelnemen of heeft kunnen deelnemen, kan schriftelijk een verzoek tot kosteloos
annuleren van de exameninschrijving indienen. Bij een dergelijk verzoek moeten bewijsstukken worden
overlegd, waaruit de ernstige, persoonlijke en onvoorziene omstandigheden onomstotelijk moeten blijken.

Indien de KTEC door onvoorziene omstandigheden moet besluiten dat het examen geen doorgang kan
vinden of voortijdig moet worden afgebroken, is de KTEC niet aansprakelijk voor eventueel daaruit
voortvloeiende vervolgschade voor de kandidaat of derden, tenzij dit veroorzaakt is door opzet of
grove schuld van de KTEC.

Bekendmaking uitslag
De uitslag wordt na het examen schriftelijk meegedeeld, op voorwaarde dat het examengeld is voldaan.
Hieronder is per examensoort de uitslagtermijn aangegeven.
Telefonisch worden geen mededelingen gedaan over examenresultaten.

 
Soort examen Uitslag wordt uiterlijk verzonden na:
Schriftelijke examens vijf (5) weken na de examendatum
CBT-examens (alleen meerkeuzevragen per computer) twee (2) weken na de examendatum
Praktijkexamens vier (4) weken na de examendatum