KTEC Security Opleidingen Suriname

Security Trainingen, Opleidingen & Examinering

Bezwaarprocedure                       

Een kandidaat kan bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop een examen is afgenomen, tegen de inhoud van een examen of tegen de beoordeling en uitslag. Hiertoe dient de kandidaat binnen 6 weken nadat de uitslag schriftelijk is meegedeeld zijn bezwaarschrift in bij de Examencommissie van de KTEC. Een bezwaarschrift kan alleen in behandeling worden genomen als het betrekking heeft op een onvoldoende resultaat.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn kosten verbonden. Het bedrag wordt teruggestort indien de kandidaat in het gelijk wordt gesteld.

Omdat de bezwaarprocedure veel tijd kosten en extra kosten met zich meebrengt, adviseren wij kandidaten om, voor zover dit nog niet is gebeurd of (nog) mogelijk is, inzage aan te vragen in examenwerk. Ook is het aan te bevelen om voor het indienen van een bezwaarschrift advies te vragen aan de onderwijsinstelling.
Na ontvangst van de betaling wordt het bezwaarschrift in behandeling genomen. De Examencommissie deelt binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift haar besluit mee aan de kandidaat.

Een kandidaat mag zich, gedurende de behandelingstermijnafwikkeling van een bezwaarschrift, aanmelden voor een herexamen voor het betreffende examenonderdeel. De kandidaat is dan echter conform de algemene bepalingen het examengeld verschuldigd, ook als het bezwaarschrift wordt gehonoreerd. Als een bezwaarschrift wordt gehonoreerd nadat het herexamen is afgelegd, dan geldt het cijfer dat op basis van het bezwaar is toegekend.
 

Beroepsprocedure

Een kandidaat die het niet eens is met de uitslag van een bezwaarprocedure, kan hiertegen beroep aantekenen bij de commissie van beroep.
Klachten van onderwijsinstellingen met betrekking tot de organisatie en afname van examens die niet in overleg met de Examencommissie (EC) tot een bevredigende oplossing kunnen worden gebracht, kunnen eveneens worden voorgelegd aan de commissie van beroep. 

De commissie van beroep is ingesteld door het bestuur van de KTEC. De leden van de commissie zijn onafhankelijk en maken geen deel uit van de KTEC of van andere commissies die onder haar zeggenschap vallen.