KTEC Security Opleidingen Suriname

Security Trainingen, Opleidingen & Examinering

Algemeen Examenreglement KTEC

In dit regelement zijn de regels (rechten en plichten) opgenomen die van toepassing zijn op de kandidaten die een opleiding volgen bij KTEC met het doel om examen af te leggen en een legitimatiebewijs te behalen, om als gecertificeerd Security Officer te kunnen functioneren.

 

BEGRIPPEN

Artikel 1
Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

Examencommissie
De commissie die is belast met de uitvoering van de krachtens dit reglement te organiseren examens.

Bevoegd gezag
Het bestuur van KTEC.

Examenfunctionarissen
Examinatoren, examenleiders, correctoren, praktijkbeoordelaars of leden van een Commissie van Deskundigen die de Examencommissie ondersteunen bij het vaststellen en afnemen van examens en het beoordelen van kandidaten.

Identiteitsbewijs
Dit is een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas. De documenten zijn afgegeven door een Surinaamse overheidsinstantie en waarvan de geldigheidsduur niet is verlopen.
Een paspoort  waarvan de geldigheidsduur niet is verlopen is, wordt ook als een identiteitsbewijs beschouwd.

Schriftelijke oproep, schriftelijke uitslag
Onder schriftelijk wordt per brief of drukwerk verstaan. Elektronisch geadresseerde berichten als e-mail en SMS zijn hieraan gelijk gesteld.

Examencommissie

Artikel 2
Het bevoegd gezag stelt het examenreglement vast en benoemt de leden van de Examencommissie.

Artikel 3
Het bevoegd gezag stelt een Commissie van Beroep in. De leden van deze commissie mogen niet tevens lid zijn van de Examencommissie en zijn niet tevens examenfunctionaris.

Artikel 4
De Examencommissie kan zich bij de vaststelling en afname van examens en de beoordeling van kandidaten laten bijstaan door examenfunctionarissen.

Artikel 5
De leden van de Examencommissie en de examenfunctionarissen onthouden zich van alles wat kan leiden tot voortijdige kennisname en publicatie van de examenopgaven. Zij houden strikte geheimhouding in acht. Hiertoe tekenen zij een geheimhoudingsverklaring.

Artikel 6
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Examencommissie.

Examenontwerp en vaststelling

Artikel 7
Het examenprogramma wordt door de Examencommissie vastgesteld en gepubliceerd. In het examenprogramma dienen ten minste de volgende onderwerpen te zijn vastgelegd:


Artikel 8
De examens worden door de Examencommissie vastgesteld.

Voorbereiden examenafname

Artikel 9
De kandidaat wordt aangemeld voor een examen indien hij voldoet aan de in het examenprogramma gestelde voorwaarden alsmede de aanmeldingsvoorwaarden.

Artikel 10
Een kandidaat met een beperking die het functioneren in de beroepspraktijk niet wezenlijk belemmert, kan bij de Examencommissie een verzoek indienen voor een aangepast examen. Indien een verzoek wordt toegewezen bewaakt de Examencommissie dat de aanpassing het doel en niveau van het examen niet aantast.

Artikel 11
De kandidaat wordt schriftelijk voor het examen opgeroepen.

Examenafname

Artikel 12
De kandidaat die bedrog of enige onregelmatigheid pleegt voor of tijdens het examen, kan door de Examencommissie van deelname aan het examen worden uitgesloten.
De examenfunctionaris doet door middel van een proces-verbaal verslag aan de Examencommissie van bedrog of onregelmatigheden.

Artikel 13
De kandidaat moet zich voorafgaande aan en tijdens het examen kunnen identificeren.

Vaststelling van de uitslag

Artikel 14
De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, deelt schriftelijk de uitslag mee en reikt het diploma of certificaat uit.

Artikel 15
Het examenwerk is eigendom van de Examencommissie en wordt gedurende 3 maanden, gerekend vanaf de examendatum, bewaard. Indien er een bezwaarschrift is ingediend zal de bewaartermijn van het examenwerk waarop het bezwaar zich richt worden verlengd zolang als dat nodig is.

Artikel 16
De kandidaat kan inzage krijgen in het beoordeelde examenwerk waarvoor hij een onvoldoende resultaat heeft behaald. Hij richt hiertoe binnen 2 weken nadat de uitslag is meegedeeld een schriftelijk verzoek tot inzage aan de Examencommissie. De Examencommissie bepaalt binnen 6 weken na bekendmaking van de uitslag plaats, datum en tijd waarop inzage kan plaatsvinden.

Artikel 17
De kandidaat kan bezwaar tekenen tegen de wijze waarop een examen is afgenomen, tegen de inhoud van een examen of tegen de beoordeling en uitslag. Hij dient hiertoe binnen 6 weken nadat de uitslag is meegedeeld een gemotiveerd bezwaarschrift in bij de Examencommissie. Een bezwaarschrift wordt alleen in behandeling genomen indien sprake is van een onvoldoende resultaat. De Examencommissie deelt binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift haar besluit mee aan de kandidaat.

Artikel 18
De kandidaat die het niet eens is met het besluit van de Examencommissie op het bezwaarschrift, kan hiertegen beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep. De beslissing van deze commissie is verbindend.

Artikel 19
Een kandidaat die een diploma of certificaat heeft behaald staat geregistreerd in het diplomaregister. Dit register kan worden gebruikt voor verificatiedoeleinden.