KTEC Security Opleidingen Suriname

Security Trainingen, Opleidingen & Examinering

Extraneusregeling

Deze regeling is bedoeld voor personen, die: 

als kandidaat rechtstreeks willen worden toegelaten tot een examen dat betrekking heeft op de MBO-kwalificatiestructuur waarvan in redelijkheid niet kan worden gevergd dat een reguliere MBO opleiding gevolgd wordt op basis van leeftijd en/of persoonlijke omstandigheden waarvan, hun opleiding en/of ervaring in aanmerking genomen, verwacht mag worden dat het examen met een redelijke kans op slagen wordt afgelegd.

De eisen om in aanmerking te komen vor een extraneusregeling:
  1. aan kunnen tonen dat je beschikt over een opleiding op het gebied van het examenprogramma waarvoor de aanvraag geldt 
     
  2. aan kunnen tonen dat je niet langer dan 3 maanden geleden, gedurende minimaal 3 jaar aaneengesloten werkervaring op het gebied van het examenprogramma waarvoor de aanvraag geldt opgedaan hebt.

In bijzondere situaties kan door de Examencommissie worden afgezien van de eis die onder b. wordt genoemd. Deze situaties (o.a.  als de aanvrager op basis van een tijdelijk of regulier legitimatiebewijs afgegeven door Bijzondere wetten werkt of heeft gewerkt als Security Officer, zie voornoemde werkervaring, bij een particuliere Security organisatie.) zijn ter beoordeling van de Examencommissie.

Werkwijze: 

  1. U dient een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de EC ( Stuur ook de volgende bescheiden als bijlage; recent CV, kopieën van relevante opleidingen, certificaten, diploma's en/of getuigschriften/bewijsstukken van arbeidsovereenkomsten)
  2. U krijgt een ontvangstbevestiging met de procedure die hiervoor nodig is. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden. Deze wordt u bekend gemaak met een akkoordverklaring voor de kosten van de behandeling van het verzoekschrift.
  3. Na ontvangst van het akkoordverklaring wordt een factuur gestuurd.
  4. Na ontvangst van de betaling wordt uw dossier aan de secretaris EC ter behandeling doorgegeven.
  5. De secretaris deelt u mee over het genomen besluit.  Bij goedkeuring van uw aanvraag, stuurt de secretaris als bijlagen mee een aanmeldingsformulier en de te volgen procedure.
_________________________________________________________________________________________________________________